Category Archives: Lịch Sử

Hang Ngu Công và ỷ mạnh hiếp yếu

Sách Cổ Học Tinh Hoa có câu chuyện Hang Ngu Ông như sau :

Vua Hoàn Công nước Tề đi săn, đuổi con hươu chạy vào trong một cái hang, thấy có một ông lão, bèn hỏi rằng: “Hang này tên gọi là hang gì”?

Ông lão thưa: “Tên là hang Ngu Công”.

– Tại làm sao mà đặt tên như thế?

– Tại kẻ hạ thần đây mới thành có tên ấy.

Continue reading

Advertisements

Bình luận: Tam dân chủ nghĩa vẫn còn thời sự với VN

Quốc Phương
BBC Tiếng Việt
Cập nhật: 15:42 GMT – thứ sáu, 7 tháng 10, 2011
Một trăm năm sau khi cuộc Cách mạng Tân Hợi thành công ở Trung Quốc (10/10/1911), các sử gia Việt Nam nhận xét tư tưởng cách mạng và dân túy của lãnh tụ cách mạng tư sản Tôn Trung Sơn, tiếp tục giữ nguyên giá trị không chỉ với Trung Quốc mà còn với Việt Nam.

Cải Cách Ruộng Đất tại miền Bắc 1953 – 1956

Nhóm Học Tập biên soạn

 Viết theo dữ kiện lấy từ:

– Án Tích Cộng Sản Việt Nam (2001), Trần Gia Phụng

– Từ Thực Dân Đến Cộng Sản (1964), Hoàng Văn Chí

– Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc, Hoàng Văn Chí

– Đêm Giữa Ban Ngày, Vũ Thư Hiên

– Mặt Thật, Bùi Tín

– Trang web của đài BBC:

 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2004/10/041011_landreform.shtml

Continue reading